Algemene voorwaarden - Reconcep
 • Logo - Sprout
 • Logo - Escan
 • Logo - Ik ga starten
 • Logo - Dichterbij Rabobank
 • Logo - Starters Magazine
 • Logo - BNR Nieuwsradio
 • Logo - Lets Gro
 • Logo - Kamer van Koophandel
 • Logo - GROC

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Reconcep
Gevestigd te Groningen
Inschrijfnummer KvK: 02094735

Artikel 1 Toepassing
1. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit twee delen:
Deel A: Algemene Voorwaarden met betrekking tot diensten geleverd door Reconcep (hieronder vallen onder andere workshops/clinics/lezingen/trainingen/cursussen).
Deel B: Algemene Voorwaarden met betrekking tot goederen/producten geleverd door Reconcep.

Deel A: Algemene Voorwaarden met betrekking tot diensten

Artikel A1 Toepassing
1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden van dienstverlening
tussen Reconcep (hierna: opdrachtnemer) en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zullen immer prevaleren boven eventueel door cliënt(en) gehanteerde
voorwaarden, voor zover schriftelijk niet anders is bedongen.

Artikel A2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn 30 dagen geldig, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Aangaande elke opdracht moet een samenwerkingsvoorstel door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend worden die na ondertekening door beide partijen leidend is. Hiertoe behoren in ieder geval een begeleidende brief, een offerte met opdrachtomschrijving, werkwijze, frequentie en duur van de opdracht en deze Algemene Voorwaarden. Offerte en Algemene Voorwaarden dienen getekend en op elke pagina geparagrafeerd te worden door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer alvorens werkzaamheden aanvang nemen.

Artikel A3 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling
1. In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is opdrachtgever in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen, een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen gekomen uurtarief, of als niet overeengekomen, het dan geldende uurtarief dat opdrachtnemer rekent.

Artikel A4 Betaling en kosten van de opdracht
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de Rabobank rekening met IBAN nummer ‘NL39 RABO 0124.8965.53’ ten name van Reconcep onder vermelding van het debiteurnummer en factuurnummer. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
3. Indien meerdere workshops/clinics/lezingen/trainingen/cursusen in een serie worden gegeven is opdrachtgever verplicht om 50% van het afgesproken bedrag uiterlijk vijf werkdagen voor start van de eerste workshop/clinic/lezing/training/cursus te betalen. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet tijdig heeft betaald mag opdrachtgever de workshop/clinic/lezing/training/cursus niet volgen, behalve als schriftelijk anders door opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel A5: Duur, annulering, opschorting en ontbinding
1. Bij annulering door opdrachtgever tot 1 maand voor de eerste dag van levering door opdrachtnemer van een workshop/clinic/lezing/cursus is 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 1 maand voor de eerste dag van levering door opdrachtnemer dient het volledige afgesproken bedrag te worden voldaan en bestaat geen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan.
2. Bij annulering door opdrachtgever tot 14 dagen voor de eerste dag van levering door opdrachtnemer van een coachingsgesprek/spargesprek/training is 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste dag van levering door opdrachtnemer dient het volledige afgesproken bedrag te worden voldaan en bestaat alleen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan als opdrachtgever binnen 10 werkdagen alsnog het coachingsgesprek/spargesprek/training inplant in overleg met opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever kan in plaats van de oorspronkelijk opgegeven cursist een vervanger laten deelnemen aan de workshop/clinic/lezing/cursus, tenzij dit naar redelijk oordeel van opdrachtnemer bezwaarlijk is, gelet op de aard en inrichting van de workshop/clinic/lezing/training/cursus en/of het opleidingsniveau en/of de
persoon van de vervanger.
4. Opdrachtnemer streeft ernaar om de workshop/clinic/lezing/cursus te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is opdrachtgever echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende cursisten zijn ingeschreven voor de betreffende workshop/clinic/lezing/cursus, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het voor de workshop/clinic/lezing/cursus aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
6. Opdrachtnemer is, te zijnen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
7. Aangaande Social Media abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer ongeacht welk soort abonnement.

Artikel A6 Verjaringstermijnen
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer één jaar.

Artikel A7 Reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de declaratie van het honorarium dienen door opdrachtgever na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe hij opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
3. Indien van een klacht later melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Indien een klacht gegrond is en dienaangaande tijdig is gereclameerd heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid
van een door opdrachtgever betaald honorarium.

Artikel A8 Aansprakelijkheid
1. Hoewel opdrachtnemer iedere opdracht zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoert, kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de resultaten van de door opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade geleden door derden. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer, welke toegerekend kan worden aan opzet of grove schuld, bedraagt de schadevergoeding ten hoogste het ter zake de onderhavige overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.
2. Indien bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer zodanig veranderen dat de uitvoering van de opdracht hierdoor redelijkerwijs niet mogelijk is (“overmacht’), is opdrachtnemer niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, zoals brand, stakingen, computerstoringen, maar waardoor opdrachtgever niet in staat is verplichtingen na te komen, alsmede ziekte van opdrachtgever.

Artikel A9 Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die aan opdrachtnemer door opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is genomen, tenzij geheimhouding in strijd is met de openbare orde, goede zeden of de wet.

Artikel A10 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op ieder geschil tussen partijen in verband met deze overeenkomst, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voorvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. De rechter te Groningen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel A11 Vertrouwelijke informatie
1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

Artikel A12 Intellectuele eigendomsrechten
1. De Intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer vervaardigde diensten berusten bij opdrachtnemer.
2. De rechten worden, indien nodig, aan de opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daardoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel A13 Ontwerpen, modellen, concepten, ideeën, etc.
1. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, concepten, ideeën, etc. die door opdrachtnemer worden gehanteerd blijven ook indien zij aan opdrachtgever ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van opdrachtnemer en mogen derhalve, behoudens voorgaande schriftelijke toestemming, voor geen ander doel dan uitvoering van de overkomst gebruikt worden.

Artikel A14 Overige bepalingen
1. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niets uit de door opdrachtnemer vervaardigde bescheiden worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan
ook, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Artikel A15 Slotbepaling
1. Mocht je na het ontvangen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben en/of ervaringen willen delen en/of ideeën hebben, voel je dan vrij om mij te bellen of te mailen.

Deel B: Algemene Voorwaarden met betrekking tot goederen/producten

Artikel B1 Toepassing
1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden van dienstverlening tussen Reconcep (hierna: opdrachtnemer) en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zullen immer prevaleren boven eventueel door cliënt(en) gehanteerde voorwaarden, voor zover schriftelijk niet anders is bedongen.

Artikel B2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn 30 dagen geldig, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel B3 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling
1. In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is opdrachtgever in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen, een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen gekomen uurtarief, of als niet overeengekomen, het dan geldende uurtarief wat opdrachtnemer rekent.

Artikel B4 Betaling en kosten van de opdracht
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de Rabobank rekening met IBAN nummer ‘NL39 RABO 0124.8965.53’ ten name van Reconcep onder vermelding van het debiteurnummer en factuurnummer. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te
factureren.
2. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel B5 Duur, annulering, opschorting en ontbinding
1. Annulering van de opdracht dient altijd schriftelijk te geschieden. Annulering of verplaatsing van een afzonderlijke afspraak dient altijd telefonisch te geschieden. Bij annulering of verplaatsing, is opdrachtgever 100% van de opdrachtsom verschuldigd. Indien opdrachtnemer niet in staat is een opdracht op een geplande datum uit te voeren zal dit met opdrachtgever worden besproken en zal een andere datum worden overeengekomen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht zonder opzegtermijn te ontbinden indien de opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt, tijdelijk uitstel van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt.
3. Opdrachtnemer is, te zijnen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel B6 Verjaringstermijnen
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer één jaar.

Artikel B7 Reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de declaratie van het honorarium dienen door opdrachtgever na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe hij opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
3. Indien van een klacht later melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Indien een klacht gegrond is en dienaangaande tijdig is gereclameerd heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer
mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van een door opdrachtgever betaald honorarium.

Artikel B8 Aansprakelijkheid
1. Hoewel opdrachtnemer iedere opdracht zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoert, kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de resultaten van de door opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade geleden door derden. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer, welke toegerekend kan worden aan opzet of grove schuld, bedraagt de schadevergoeding ten hoogste het ter zake de onderhavige overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.
2. Indien bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer zodanig veranderen dat de uitvoering van de opdracht hierdoor redelijkerwijs niet mogelijk is (“overmacht’), is opdrachtnemer niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, zoals brand, stakingen, computerstoringen, maar waardoor opdrachtgever niet in staat is verplichtingen na te komen, alsmede ziekte van opdrachtgever.

Artikel B9 Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die aan opdrachtnemer door opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is genomen, tenzij geheimhouding in strijd is met de openbare orde, goede zeden of de wet.

Artikel B10 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op ieder geschil tussen partijen in verband met deze overeenkomst, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voorvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter te Groningen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel B11 Vertrouwelijke informatie
1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

Artikel B12 Intellectuele eigendomsrechten
1. De Intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer vervaardigde producten berusten bij opdrachtnemer.
2. De rechten worden, indien nodig, aan de opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daardoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel B13 Ontwerpen, modellen, concepten, ideeën, etc
1. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, concepten, ideeën, etc. die door opdrachtnemer worden gehanteerd blijven ook indien zij aan opdrachtgever ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van opdrachtnemer en mogen derhalve, behoudens voorgaande schriftelijke toestemming, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden. Ook na afloop van overeenkomst blijven alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, concepten, ideeën eigendom van opdrachtnemer.
2. Als opdrachtgever na de overeenkomst gebruik wil maken van tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, concepten, ideeën die eigendom zijn van opdrachtnemer is opdrachtgever verplicht om een licentie aan te vragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren en
opdrachtgever mag pas gebruik maken van een licentie na ondertekening van een licentieovereenkomst door opdrachtgever en opdrachtnemer.
3. Bij onrechtmatig gebruik van tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, concepten, ideeën die eigendom zijn van opdrachtnemer is de onrechtmatige gebruiker jaarlijks een vergoeding van honderdduizend euro verschuldigd aan opdrachtnemer.
4. De opdrachtgever is niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden, tenzij anders overeengekomen in licentieovereenkomst met opdrachtnemer.

Artikel B14 Auteursrecht
1. Het auteursrecht op alle werken van opdrachtnemer berust bij opdrachtnemer.

Artikel B15 Slotbepaling
1. Mocht je na het ontvangen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben en/of ervaringen willen delen en/of ideeën hebben, voel je dan vrij om mij te bellen of te mailen.

 • Logo - Sprout
 • Logo - Escan
 • Logo - Ik ga starten
 • Logo - Dichterbij Rabobank
 • Logo - Starters Magazine
 • Logo - BNR Nieuwsradio
 • Logo - Lets Gro
 • Logo - Kamer van Koophandel
 • Logo - GROC

Succesvol Ondernemen leren?

De afgelopen jaren heb ik bedrijven opgericht, laten groeien en verkocht. Download, net als meer dan 500 (startende) ambitieuze ondernemers en ZZP'ers uit Nederland, België het gratis E-book 'Mijn 7 grootste ondernemersblunders en wat jij hiervan kunt leren!'

.